Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej spóki. 

Dostępność architektoniczna
Do budynku Administracyjno-magazynowego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 49 prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony wschodniej stanowiące główne wejście dla Klientów oraz drugie wejście techniczne usytuowane od strony północnej budynku przeznaczone głównie dla osób związanych z funkcjonowaniem magazynu. Do wejścia głównego prowadzi chodnik z kostki betonowej, który na styku dróg dojazdowych został obniżony przy krawężnikach w celu umożliwienia łatwego podjazdu i podejścia osobom niepełnosprawnym.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się w klimatyzowanym pomieszczeniu po lewej stronie od drugich drzwi wejściowych głównego wejścia.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest wyłącznie hol klatki schodowej i pomieszczenia BOK na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bezpośrednio w korytarzu przylegającym do BOK. Przed budynkiem w odległości 100 m wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Parking z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych nie jest ograniczony szlabanami otwieranymi i zamykanymi pętlami indukcyjnymi.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Data publikacji strony internetowej: 20.12.2012 r.
Data istotnej aktualizacji: 29.03.2024 r.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów,
 • W całym serwisie włączony jest tzw. tabindex, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym,
 • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dostępność serwisu - aspekt techniczny
 • Serwis w umiarkowanym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec;
 • Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie;
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczone;
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach;
 • Listy – prawidłowo użyte w całym serwisie;
 • Formularze (konstrukcja) – prawidłowo zbudowana i opisana wyszukiwarka;
 • Formularze (informacja o błędach) – jeśli wyszukiwarka nie odnajdzie danego wyniku w serwisie, użytkownik zostanie o tym poinformowany;
 • Przygotowana jest strona 404;
 • Linki – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków;
 • Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych;
 • Nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie;
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę;
 • Tabindex – prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna;
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS;
 • Zgodność ze standardami – unikamy błędów składniowe HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Podstawy prawne dostępności cyfrowej
Dążymy do tego, by serwis BIP PWiK spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.). Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
 • Robert Ganowicz, r.ganowicz@pwik-konin.com.pl, tel. (63) 240-39-11
 • Tomasz Czarny, t.czarny@pwik-konin.com.pl, (63) 240-39-11
 • Maciej Nowicki, m.nowicki@pwik-konin.com.pl, (63) 240-39-61

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dodano: , Dodał: Maciej Nowicki
Edytowano: , Edytował: Maciej Nowicki
Liczba wyświetleń strony: 638
drukuj zawartość
Copyright © PWiK Konin.Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting